بلوار باغستان، خیابان فرشیدفر، خیابان آزادگان، پلاک 12